Voor de beste betonproducten
nl | fr
 

Over PROBETON

 
 
 

Onze missie

PROBETON (PROducten van BETON) werd opgericht in 1983 op initiatief van het toenmalige Ministerie van Openbare Werken, de Federatie van de betonindustrie (FEBE) en het toenmalig Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) met het oog op het beheer en de controle van het BENOR-merk in de sector van de betonindustrie.

De missie van PROBETON bestaat erin alle partijen te verenigen die belang hebben bij de kwaliteit van betonproducten en op dat vlak dé referentie te zijn in België. Zo verzorgt PROBETON het kader waarin normalisatie, certificatie en keuring van betonproducten op een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand gebracht worden.

PROBETON is een onpartijdige en betrouwbare partner die de kwaliteit van betonproducten bevordert en hierover objectieve kennis verspreidt. PROBETON stelt een efficiënte organisatie ter beschikking die steunt op de actieve samenwerking met experts en op de inzet van competente en gemotiveerde medewerkers.

Informatie en ondersteuning

Kiezen voor PROBETON is kiezen voor een persoonlijke relatie met een organisatie op mensenmaat. Onze doelstelling is om met een beperkt aantal formaliteiten een zo groot mogelijke nauwgezetheid aan de dag te leggen. 

Onpartijdigheid, een bijkomende waarborg

PROBETON staat voor objectiviteit. De non-profitstatus en de structuur van de interne organisatie van PROBETON staan garant voor een neutrale en onpartijdige houding in elk dossier. De werkzaamheden van PROBETON staan onder het toezicht van het Bestuursorgaan die evenwichtig samengesteld is uit vertegenwoordigers van openbare en privé instanties.

 

Expertisedomeinen

PROBETON, sectorale organisatie en certificatie-instelling voor het BENOR- merk

Het BENOR-merk is een vrijwillig Belgisch kwaliteitsmerk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Het beheer wordt toevertrouwd aan de BENOR VZW in samenwerking met zogenaamde sectorale organisaties (OSO). De sectorale organisaties zorgen voor het opstellen van technische en reglementaire voorschriften voor het BENOR-merk in welbepaalde sectoren en zien erop toe dat deze voorschriften afgestemd zijn op de behoeften op het terrein. Zowel Belgische normen (NBN) als technische voorschriften (PTV) kunnen de grondslag vormen van het BENOR-merk. De spelregels worden uitgewerkt in toepassingsreglementen (TR). PROBETON is sectorale organisatie voor de geprefabriceerde betonproducten. 

Verder treedt PROBETON op als certificatie-instelling (OCI) voor het BENOR-merk. Als certificeerder gaan wij na of de fabrikant de overeenkomstigheid van zijn betonproduct met de technische specificaties kan waarborgen en waken wij erover dat de producent nauwgezet de taken uitvoert die hem door de reglementen worden opgelegd.

PROBETON, certificeerder in het kader van de CE-markering

Sinds de invoering van de CE-markering voor de betonproducten is PROBETON aangemeld bij de Europese instanties om de CE-certificatie te verzorgen in onze sector. Wij leveren CE-certificaten af voor betonproducten die worden onderworpen aan specifieke beoordelingssystemen: certificaten van prestatiebestendigheid onder AVCP 1 en conformiteitscertificaten van productiecontrole in de fabriek onder AVCP 2+.

PROBETON, sectorale operator voor de normalisatie

PROBETON werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) aangeduid als sectorale operator. In die hoedanigheid beheren wij 3 normalisatiecommissies in onze expertisedomeinen:

  • normalisatiecommissie E177 voor elementen van geautoclaveerd cellenbeton en van beton met lichte granulaten en een open structuur
  • normalisatiecommissie E178 voor bestratingsproducten
  • normalisatiecommissie E229 voor geprefabriceerde betonproducten

PROBETON, beheerder van partijkeuringen

PROBETON verzorgt het beheer van een systeem voor partijkeuringen van betonproducten, die worden uitgevoerd door onze keuringsinstellingen. Een aanvraag voor een partijkeuring kan gericht worden aan COPRO of SECO.

PROBETON, stichtend lid van de Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw (BUtgb)

PROBETON ondersteunt tevens de technische goedkeuring in de bouw, die beheerd wordt door de BUtgb.

 
 

Werking

PROBETON is een vereniging zonder winstoogmerk die opgericht werd in 1983. In de loop der jaren werd onze missie een aantal keren herzien en uitgebreid om aan te sluiten bij de evoluties op de markt. Onze structuur en werking garanderen een evenwichtige vertegenwoordiging van alle partijen die belang hebben bij de kwaliteit van betonproducten. Hierdoor kunnen wij onze missie op een efficiënte en onpartijdige wijze realiseren.

Ons overkoepelend orgaan, de Algemene Vergadering, stippelt  het algemeen beleid uit. Het beleid wordt uitgevoerd door het Bestuursorgaan, die het dagelijks bestuur toevertrouwt aan een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur (mevrouw Caroline Ladang, vast vertegenwoordiger van BE-CERT vzw,) bijgestaan door een secretariaat. Raadpleeg ons activiteitenverslag.

In de schoot van PROBETON zijn verschillende instanties opgericht. Deze zijn allemaal gebonden door het intern reglement.

Probeton Instances

 
 

Accreditatie

PROBETON beschikt over de BELAC-accreditatie voor de certificatie van betonproducten. Dit betekent dat onze structuur en onze werking, evenals de organisatie van de certificatie, in overeenstemming zijn met de norm NBN EN ISO/IEC 17065. Sinds januari 2015 beheert PROBETON tevens een flexibele scope.

Raadpleeg onze BELAC-accreditatiescope en de lijst producten gedekt door de scope.

 
 

Ledenlijst

PROBETON heeft effectieve en toegetreden leden. De effectieve leden van PROBETON zijn rechtspersonen van publiek- of privaatrecht die belang hebben bij de doelstellingen en activiteiten van PROBETON. Ze zijn betrokken bij het bestuur van de vereniging en zijn ingedeeld in 5 groepen:

1.Openbare instellingen

2.Privé bouwsector

3.Fabrikanten van betonproducten

4.Toeleveringssector

5.Experten

De toegetreden leden betreffen natuurlijke personen of rechtspersonen van publiek- of privaatrecht die deelnemen aan de technische werkzaamheden van PROBETON maar zijn niet betrokken bij het bestuur. Raadpleeg de lijst van onze instanties en de samenstelling ervan.

 
 

Lid worden

Als u zich betrokken voelt bij onze doelstellingen en als effectief of toegetreden lid wenst deel te nemen aan onze werkzaamheden, neem dan gerust contact op. Het lidmaatschap is gratis.

 
 

Wie is wie?

Dagelijks bestuur

Probeton Caroline Ladang

Caroline Ladang
+32 2 234 67 60
caroline.ladang@probeton.be
Gedelegeerde voor het dagelijks bestuur

Technische ploeg

Probeton Nathalie Balfroid

Nathalie Balfroid
+32 2 237 60 24
nathalie.balfroid@probeton.be
Technisch Adjunct
Berekening Coördinator

Probeton Paul Bauweraerts

Paul Bauweraerts
+32 2 237 60 22
paul.bauweraerts@probeton.be
Technisch adviseur
Certificatie-coördinator, verslaggever STC1+EGE

Probeton Philippe du Bus

Philippe du Bus
+32 2 237 60 24
philippe.dubus@probeton.be
Technisch Adjunct
(externe dienstverlening)

Probeton Johan Horckmans

Johan Horckmans
+32 2 237 60 25
johan.horckmans@probeton.be
Algemeen Technisch Adviseur

Probeton Mireille Mammerickx

Mireille Mammerickx
+32 2 237 60 26
mireille.mammerickx@probeton.be
Technisch adviseur
Dossierverantwoordelijke, verslaggever TB1+TB2

Probeton Laurent Mbumbia

Laurent Mbumbia
+32 2 237 60 28
laurent.mbumbia@probeton.be
Technisch adviseur
Dossierverantwoordelijke, verslaggever STC2,STC3,EGE secretaris E177, E178 en E229

Probeton Alana van Eijkelenburg

Alana van Eijkelenburg
+32 2 237 60 29
alana.vaneijkelenburg@probeton.be
Technisch adjunct
Dossierverantwoordelijke

Administratieve ploeg

Probeton Sylviane Pé

Sylviane Pé
+32 2 237 60 20
sylviane.pe@probeton.be
Directie-assistente

Probeton Virginie Van Caeneghem

Virginie Van Caeneghem
+32 2 237 60 23
virginie.vancaeneghem@probeton.be
Administratief verantwoordelijke
Kwaliteitsverantwoordelijke, communicatieverantwoordelijke

 
 

Klachten over PROBETON

Wij stellen alles in het werk om een feilloze dienstverlening aan te bieden. Als u desondanks een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be