Voor de beste betonproducten
nl | fr
 

NormalisatiE

 
 
 

Normalisatie, wat is dat?

Normalisatie is het proces dat leidt tot de publicatie van normen. Volgens CEN, het Europees Comité voor normalisatie, is een norm een document dat regels, richtlijnen of kenmerken bepaalt voor gemeenschappelijk en herhaaldelijk gebruik aangaande activiteiten (processen of diensten) of het resultaat van deze activiteiten (producten) met het oog op een optimaal niveau van orde in een welbepaalde context. Een norm wordt opgesteld om toegepast te worden.

Volgens de wet van 3 april 2003, zoals gewijzigd door de wet van 28 februari 2013, heeft het Normalisatiebureau (NBN) als opdracht Belgische normen te ontwikkelen.

Voor het uitvoeren van deze opdracht steunt het NBN in een groot aantal sectoren op zogenaamde sectorale operatoren, die allemaal expert zijn in hun activiteitendomein. De sectorale operatoren zorgen voor de administratieve en technische opvolging van één of meer normalisatiecommissies. Voor de ontwikkeling van de normen kunnen het NBN en de sectorale operatoren rekenen op de medewerking van talrijke Belgische experten die actief zijn in de normalisatiecommissies. Zo kan ervoor gezorgd worden dat de normen rekening houden met de belangen en standpunten van Belgische ondernemingen, aandacht hebben voor de bescherming van het milieu en van de consument en bijdragen aan het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven.

Jaarlijks maakt het NBN een normalisatieprogramma op dat een overzicht geeft van de lopende normontwerpen. Dit programma is afgestemd op de structuur van de normalisatiewerkzaamheden op Europees (CEN) en internationaal (ISO) niveau.

 
 

Normalisatiecommissies

PROBETON werd aangeduid als sectorale operator voor het beheer van 3 normalisatiecommissies:

 • de commissie E177,
  de Belgische schaduwcommissie van CEN/TC177 "prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure" en haar werkgroepen

 • de commissie E178,
  de Belgische schaduwcommissie van CEN/TC178 "Paving units and kerbs" en haar werkgroepen

 • de commissie E229,
  de Belgische schaduwcommissie van CEN/TC229 "Precast concrete products" en haar werkgroepen.

De werkzaamheden als normalisatiecommissie houden de volgende taken in:

 • het opvolgen van de werkzaamheden van de CEN/TC
 • het aanduiden van de Belgische delegatie en het bepalen van het Belgisch standpunt in de verschillende geledingen van de CEN/TC
 • het bepalen van het Belgisch standpunt bij rondvragen van de CEN/TC
 • het opstellen van Belgische normen in het betreffende domein, eventueel onder de vorm van Nationale Toepassingsnormen bij normen die opgesteld zijn door CEN/TC.

De normalisatiecommissies werken volgens een Algemeen huishoudelijk reglement en een Bijzonder huishoudelijk reglement.

 
 

Deelnemen aan een commissie

Het lidmaatschap van een normalisatiecommissie staat open voor elke natuurlijke of rechtspersoon, met woonplaats of zetel in België, die belang heeft bij en een actieve bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden van een door PROBETON beheerde normalisatiecommissie. Naast het actieve lidmaatschap is ook het passieve lidmaatschap mogelijk, dat enkel het ontvangen van de werkdocumenten inhoudt.

De normalisatiecommissies beheerd door PROBETON omvatten 4 categorieën van leden:

 • Categorie 1: de gebruikers
 • Categorie 2: de industrie
 • Categorie 3: de onafhankelijke deskundigen;
 • Categorie 4: de overheidsinstellingen.

Voor de deelname aan de werkzaamheden van de normalisatiecommissies is een bijdrage verschuldigd die wordt vermeld in het bijzonder huishoudelijk reglement. Overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van bijdragen.

Als u interesse heeft voor deelname aan de werkzaamheden voor één van deze normalisatiecommissies neemt u best contact op met het secretariaat van PROBETON.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be