Voor de beste betonproducten
nl | fr
 

CE-markering

 
 
 

Wat is de betekenis van CE-markering?

Historiek

De CE-markering vloeit voort uit het beleid van de Europese Unie ter bevordering van het vrije verkeer van goederen en het realiseren van de ééngemaakte markt. Eén van de richtlijnen die in het kader van dat beleid van toepassing is gesteld betreft de zogenaamde Europese Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG, die bepaalde dat het vrije verkeer van bouwproducten niet verhinderd mocht worden indien de betreffende bouwproducten de uitvoering van bouwwerken toelieten die aan zes fundamentele voorschriften voldeden inzake veiligheid, volksgezondheid en bescherming van de gebruikers en van het milieu. Met deze richtlijn werd de CE-markering voor bouwproducten van toepassing gesteld.

In 1998 werd het allereerste bouwproduct ooit met CE-markering op de markt gebracht op basis van de toenmalige Bouwproductenrichtlijn. Het betrof een bepaald type betonankers. De eerste geprefabriceerde betonproducten waarvoor de CE-markering van toepassing was, betroffen de betonnen afsluitingen. Voor dit product berust de CE-markering louter op een fabrikantenverklaring en is geen tussenkomst vereist van een aangemelde instantie.

PROBETON is sinds 2006 door de Federale Overheidsdienst Economie definitief bij de Europese Commissie aangemeld onder het nr. 1176 en kende datzelfde jaar de eerste CE-certificaten toe voor de productiecontrole in de fabriek voor metselstenen.

Huidige situatie

Thans zijn er bouwproducten op de markt met CE-markering op basis van duizenden geharmoniseerde Europese normen (EN-normen) en Europese technische goedkeuringen (ETA's). PROBETON levert CE-certificaten af op basis van een 20-tal geharmoniseerde normen voor producten in de verschillende domeinen waarvoor ze aangemeld werd, te weten schoorsteenelementen, weguitrustingen, metselstenen en betonnen bouwelementen.

De Europese Bouwproductenrichtlijn van 1989 werd vervangen door de verordening 305/2011 van 9 maart 2011 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor de verhandeling van bouwproducten. Deze Bouwproductenverordening (BPV of CPR in het Engels) is definitief van toepassing sinds 1 juli 2013. In tegenstelling tot een richtlijn, vergt een verordening geen omzetting in de nationale wetgeving en is rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten.

Een zevende eis, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, werd toegevoegd aan de zes essentiële eisen die in de verordening 'fundamentele eisen' hernoemd werden.

De fundamentele eisen worden vastgelegd voor bouwwerken, terwijl de BPV betrekking heeft op bouwproducten. De geschiktheid van een bouwproduct voor het gebruik in een bouwwerk wordt beoordeeld op basis van de essentiële kenmerken van dit bouwproduct.

De omslag van fundamentele eisen van de bouwwerken naar essentiële kenmerken van de producten gebeurt in de geharmoniseerde technische specificaties. Deze specificaties betreffen ofwel geharmoniseerde Europese normen (EN), ofwel Europese technische beoordelingen (ETA), die worden opgesteld op basis van Europese beoordelingsdocumenten (EAD).

Volgens de BPV moeten de producten op de markt worden gebracht met een zogenaamde prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP), waarin de prestaties van de essentiële kenmerken worden vermeld. Op de producten zelf dient bovendien de CE-markering aangebracht te worden. Door het opstellen van de DoP neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de overeenstemming van het bouwproduct met de aangegeven prestaties op zich. De CE-markering op het bouwproduct geeft aan dat het in overeenstemming is met de door de fabrikant aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken.

AVCP-Systemen

In de BPV (Bijlage V) zijn 5 systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance - AVCP) voorzien voor bouwproducten met betrekking tot hun essentiële kenmerken. Het AVCP-systeem wordt vastgesteld door de Europese Commissie en hangt af van de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de mens en voor het milieu.

 • AVCP 1
  De fabrikant bepaalt het producttype en stelt de prestatieverklaring op, op grond van een beoordeling en verificatie van het product uitgevoerd door de aangemelde instantie op basis van een typeonderzoek bestaande uit monsterneming en tests, typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product.

  Verder voert de aangemelde instantie de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uit evenals een doorlopende bewaking en beoordeling van de productiecontrole.

 • AVCP 1+
  AVCP 1+ omhelst AVCP1, aangevuld met een steekproefsgewijze controle van monsters van het product die door de aangemelde instantie in de productie-installatie of op de opslagplaats van de fabrikant zijn genomen.

 • AVCP 2+
  De fabrikant bepaalt het producttype en stelt de prestatieverklaring op, op basis van een typeonderzoek bestaande uit een monsterneming en tests, typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product.

  De aangemelde instantie voert de initiële inspectie van de productie-installatie uit en een initiële en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

 • AVCP 3
  De fabrikant bepaalt het producttype op basis van de beoordeling van de prestaties door het aangemelde laboratorium op basis van tests, berekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het bouwproduct. Er is geen tussenkomst van een aangemelde certificatie-instantie.

 • AVCP 4
  De fabrikant bepaalt het producttype, voert de productiecontrole in de fabriek uit en stelt zijn prestatieverklaring op zonder tussenkomst van een aangemelde instantie.

Het producttype

Een producttype van een product wordt omschreven als het geheel van de prestaties van de essentiële kenmerken van dat product, dat wordt vervaardigd met welbepaalde grondstoffen en materialen in een specifiek productieproces.

De CE-markering voor betonproducten

De relevante technische voorschriften voor betonproducten betreffen vrijwel zonder uitzondering geharmoniseerde Europese productnormen. De voorwaarden voor het aanbrengen van de CE-markering worden vermeld in de zogenaamde Bijlage ZA van de geharmoniseerde norm. In deze Bijlage ZA wordt aangegeven welke essentiële kenmerken van de producten onder de CE-markering kunnen verklaard worden, evenals de AVCP-systemen die van toepassing zijn en wat de taken zijn van de fabrikant en de aangemelde instantie.

 
 

Stappen voor het op de markt brengen van een betonproduct onder CE

Als een fabrikant een betonproduct op de markt wenst te brengen, moet hij prestaties van de essentiële kenmerken vastleggen die hij wenst te verklaren voor het beoogd gebruik van zijn product, rekening houdend met de geldende fundamentele eisen voor bouwwerken.

STAP 1

Eerst gaat de fabrikant na of het product het voorwerp uitmaakt van een geharmoniseerde norm en dus onderworpen is aan de CE-markering. Onze lijst Scope_PROD vermeldt de geharmoniseerde normen voor betonproducten waarvoor het AVCP-systeem 1 of 2+ van toepassing is en waarvoor PROBETON optreedt voor de CE-certificatie. De volledige lijst van alle geharmoniseerde productnormen met de datums waarop ze van toepassing gesteld worden is beschikbaar op de website NANDO van de Europese Commissie.  

STAP 2

De fabrikant bepaalt het producttype. Daartoe moet hij eerst de prestatie van het product beoordelen op basis van een typeonderzoek dat bestaat uit bemonstering en tests, typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product. Naargelang van het systeem van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP), valt de verantwoordelijkheid voor deze taak bij de fabrikant of de aangemelde instantie. De fabrikant moet tevens fabrieksproductiecontrole (FPC) uitvoeren en documenteren.

STAP 3

Als het AVCP-systeem de tussenkomst vereist van een aangemelde instantie, neemt de fabrikant contact op met dergelijke instantie om te beschikken over de nodige proefverslagen of certificaten. PROBETON treedt op in het kader van de CE-markering voor betonproducten als AVCP-systeem 1 of 2+ van toepassing is.

STAP 4

De fabrikant stelt de prestatieverklaring (DoP) op. Voor minstens één essentieel kenmerk gedefinieerd in Bijlage ZA van de geharmoniseerde EN moet een prestatie verklaard worden. Voor de essentiële kenmerken waarvoor geen enkele prestatie verklaard wordt, verklaart hij 'NPD' (No Performance Determined), voor zover de geharmoniseerde EN en de reglementering in het land waar het product op de markt wordt gebracht dit toelaten.

De verklaring mag op een website ter beschikking gesteld worden of moet rechtstreeks op papier of onder elektronische vorm aan de afnemer verstrekt worden. Indien de afnemer dit wenst, moet een exemplaar van de DoP op papier verstrekt worden.

De prestatieverklaring wordt verstrekt in de taal of talen die de lidstaat waar het product op de markt wordt aangeboden, voorschrijft.

Bijlage III van de BPV bevat een model van DoP.

STAP 5

De fabrikant mag vervolgens de CE-markering aanbrengen op het product. In Bijlage ZA van de geharmoniseerde productnorm wordt aangegeven welke informatie de CE-markering moet vergezellen.

 
 

Wie kan een CE-certificaat aanvragen?

Een CE-certificaat kan aangevraagd worden door elke fabrikant van betonproducten waarvoor AVCP-systemen 1 of 2+ van toepassing is en waarvoor PROBETON als aangemelde instantie optreedt.

Indien de fabrikant niet gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, kan de aanvraag ingediend worden door zijn gemachtigde vertegenwoordiger in eender welk land van de EU die de fabrikant mee in rechte vertegenwoordigt.

 

Hoe vraagt men een CE-certificaat aan?

Indien u voor uw betonproducten een CE-certificaat wenst aan te vragen, richt u ons een informatieve aanvraag. Kijk eventueel eerst in onze lijst Scope_PROD  na of het betonproduct onderworpen is aan de CE-markering en dat PROBETON optreedt voor de CE-certificatie. Wij maken u de nodige documenten voor het indienen van een aanvraag over.

Vervolgens nemen wij contact op om een vrijblijvende afspraak voor te stellen. Bij deze gelegenheid worden de administratieve, financiële en technische aspecten toegelicht, zoals het organiseren van de fabrieksproductiecontrole en de externe controle.

U stuurt ons een ingevuld formulier voor de formele aanvraag, samen met een technische documentatie met een omschrijving van alle toepasselijke elementen m.b.t. het vereiste AVCP-systeem, en een formulier van administratieve gegevens.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, treedt de overeenkomst in voege. Wij geven mandaat aan een keuringsinstelling om het initieel onderzoek aan te vatten. Tijdens dit onderzoek kijkt de keurder uw technische documentatie en de toepassing in de fabriek na.

Onder AVCP 1 neemt PROBETON de nodige monsters en stelt proefopdrachten op of kijkt de typeberekeningen na. Als de FPC en de resultaten van het typeonderzoek overeenkomstig bevonden worden, reikt PROBETON het certificaat van de prestatiebestendigheid uit (AVCP 1) of het certificaat van productiecontrole in de fabriek (AVCP 2+) uit.

PROBETON ziet vervolgens toe op de instandhouding van de FPC en voert wanneer nodig bijkomend typeonderzoek uit (enkel onder AVCP 1).

Bij de beoordeling van de prestaties van het product, wordt waar mogelijk rekening gehouden met de zogenaamde vereenvoudigde procedures.

Initieel worden twee periodieke beoordelingsbezoeken per jaar voorzien. Onder bepaalde voorwaarden kan dit verminderd worden tot 1 bezoek per jaar.

Meer details aangaande de CE-certificatie uitgevoerd door PROBETON vindt u in ons certificatiereglement CECR.

 
 

Hoeveel kost het?

Voor de fabrikant

Na ondertekening van de formele aanvraag wordt de fabrikant verzocht een inkomrecht te storten om de beheerskosten van zijn dossier tijdens het initieel onderzoek te dekken. Na het verwerven van het CE-certificaat, worden de beheerskosten gedekt door een certificatierecht. Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoering van de keuringsbezoeken in de fabriek.

Als AVCP 1 van toepassing is, gelden aanvullende tarieven voor een aantal prestaties voor de uitvoering of beoordeling van de resultaten van het typeonderzoek.

Op verzoek wordt een gepersonaliseerde prijsopgave opgemaakt op basis van het CECR.

Voor de gebruiker

Aangezien de CE-markering voor een bepaald product van toepassing is in de gehele Europese Economische Ruimte wordt er door fabrikanten geen aparte prijszetting gevoerd voor producten met CE-markering.

 
 

CE-certificaten

De lijst CE-certificaten vermeldt de productiezetel (benaming en telefoonnummer) van de CE-certificaathouder, de geharmoniseerde norm waarop het certificaat betrekking heeft, het nummer en de datum van het recentst uitgereikte CE-certificaat. De opgeschorte en ingetrokken CE-certificaten worden in een afzonderlijk overzicht vermeld.

Een certificaat heeft een maximum geldigheidsduur van 3 jaar.

 
 

Klachten aangaande de CE-markering

Elke klacht aangaande de CE-markering wordt gericht aan FOD Economie:  

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
Kwaliteit en Veiligheid – Afdeling Kwaliteit en Innovatie - Bouw
WTC III - 5de verdieping
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

Tel.: +32 2 277 66 74
Fax: +32 2 277 54 44
dgv.sas@mineco.fgov.be
www.mineco.fgov.be/bouw

 
 

Lijst SCOPE CE

Onze lijst SCOPE_PROD vermeldt alle producten en productgroepen onder AVCP 1 of 2+ waarvoor PROBETON genotificeerd en geaccrediteerd werd.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be