Voor de beste betonproducten
nl | fr
 

Faq

1. Wat is de juridische draagwijdte van normen ?

Zoals bepaald door de wet betreffende de normalisatie geeft een norm de regels van goed vakmanschap weer die op het ogenblik dat ze wordt aangenomen gelden voor een bepaald product, een bepaald procédé of een bepaalde dienst.

De toepassing van een norm is in België echter niet wettelijk verplicht louter omdat de norm bestaat. Een norm wordt doorgaans toegepast op vrijwillige basis. Bij een juridisch geschil kan de rechtbank op basis van de Wet op de normalisatie wel oordelen dat het niet toepassen van een geldige norm een inbreuk is tegen de regels van goed vakmanschap, ook al was de toepassing niet expliciet vereist. Het is verder ook mogelijk dat een wet of een regelgeving naar een norm verwijst, waardoor de toepassing van de norm toch een wettelijke verplichting wordt. Bovendien kan een norm opgenomen worden in een contract tussen partijen, waardoor de toepassing tussen deze partijen op basis van het Burgerlijk Wetboek ook een dwingend karakter krijgt.

2. Is de CE-markering verplicht voor alle betonproducten ?

De CE-markering is verplicht voor een brede waaier betonproducten, maar niet voor allemaal. Als een betonproduct het voorwerp uitmaakt van een geharmoniseerde Europese norm, dan is de CE-markering wettelijk verplicht. In principe kan de CE-markering ook van toepassing zijn op basis van een Europese Technische Beoordeling, maar deze piste wordt zelden gebruikt voor betonproducten.

De volledige lijst van alle geharmoniseerde normen met de datums waarop ze van toepassing gesteld worden is beschikbaar op de website NANDO van de Europese Commissie.

3. Kunnen CE-markering en BENOR-merk naast elkaar bestaan ?

Ja, de CE-markering sluit vrijwillige certificatie zoals het BENOR-merk geenszins uit. De CE-markering is weliswaar het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken. Anderzijds dekt de CE-markering enkel de essentiële kenmerken en dus niet noodzakelijk alle kenmerken van een bouwproduct die in normen worden vastgelegd. Vrijwillige merken zoals BENOR kunnen in het bijzonder betrekking hebben op:

 • producten en kenmerken die niet tot het toepassingsgebied van een geharmoniseerde technische specificatie behoren
 • toepassingsvoorschriften of classificaties in functie van het gebruik
 • de inhoud van de interne en externe controle met het oog op de veiligheid van de gebruikers of de bescherming van de consument

Bovendien kan in het kader van het BENOR-merk de verklaring van de prestaties van bepaalde kenmerken worden opgelegd en kunnen er grenswaarden worden vastgelegd die de geschiktheid voor een specifiek gebruik waarborgen.

4. Mogen openbare besturen het BENOR-merk voorschrijven ?

Ja. Het gebruik van certificatie is één van mogelijke technieken waarover de overheid volgens de geldende Europese regelgeving beschikt om bij een openbare aanbesteding te waarborgen dat de inschrijving voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Bovendien is de leidend ambtenaar verantwoordelijk voor de keuring van de producten. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de leidende ambtenaar indien hij zou afzien van keuring.

De verwijzing naar een vrijwillige certificatie zoals het BENOR-merk is dus een uitstekend middel om de kwaliteit van de werken te waarborgen en de leidend ambtenaar te ondersteunen bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid. Dezelfde regelgeving bepaalt ook dat alle leveranciers gelijke toegang moeten hebben tot de markt en in dat kader dient elke verwijzing naar een vrijwillig merk zoals het BENOR-merk steeds vergezeld te gaan van de vermelding "of gelijkwaardig". Indien het BENOR-merk voorgeschreven is en er wordt een betonproduct aangeboden dat niet over het BENOR-merk beschikt, dient deze gelijkwaardigheid door het bestuur ook daadwerkelijk onderzocht te worden.

5. Wat is het nut van het BENOR-merk voor betonproducten ?

Zowel voor de particuliere of professionele bouwheer als voor de architect en het studiebureau is het verwerven van zekerheid over de kwaliteit van de geleverde producten niet eenvoudig. De technische specificaties worden steeds ingewikkelder en het beoordelen van de gebruiksgeschiktheid voor een specifieke toepassing in het bouwwerk steeds moeilijker. Het BENOR-merk vergemakkelijkt de taken van de betrokken partijen. Ze vloeit voort uit een consensus en komt tegemoet aan de kwaliteitsverwachtingen van de gebruiker omdat ze niet alleen het vertrouwen in de overeenkomstigheid van de bouwproducten met de technische specificaties vergroot, maar in het voorkomend geval ook de prestatieniveaus van de producten identificeert in functie van hun gebruiksbestemming.

Keuring van de betonproducten bij levering is duur en tijdrovend. Bovendien kunnen sommige productkenmerken enkel beoordeeld worden tijdens het productieproces en niet op het eindproduct. Productiecontrole in de fabriek in het kader van het BENOR-merk is dus een efficiënte oplossing om de overeenkomstigheid met alle aspecten van de technische specificaties te waarborgen. Door het doorlopende karakter van de controles en door de statistische interpretatie van de controleresultaten wordt bovendien een betrouwbaarheidsniveau bereikt dat door keuring op de bouwplaats moeilijk kan bereikt worden.

6. Wat zijn de voordelen van het BENOR-merk ?

Het voorschrijven van BENOR-gecertificeerde producten biedt onder meer volgende voordelen:

 • het vereenvoudigt de clausules van de bestekken
 • het laat toe de voorafgaande keuring te vermijden
 • het vermindert de risico's op geschillen
 • het draagt bij tot de kwaliteit van de bouwwerken
 • het bevordert de naleving van de uitvoeringstermijnen
 • het vermijdt concurrentievervalsing door niet-kwaliteit

Voor bouwpartners zijn er ook specifieke voordelen:

 • de bouwheer heeft een betere kwaliteitsgarantie op het vlak van de aangewende producten.
 • de ontwerper kan zijn aandacht toespitsen op de kwaliteit van de uitvoering van de bouwwerken.
 • de aannemer vermijdt de risico's te wijten aan de uitvoering van bouwwerken met minderwaardige producten.

Het BENOR-merk is een belangrijke schakel in de algemene kwaliteitsborging in de bouw.

7. Hoe worden BENOR en niet-BENOR-producten geïdentificeerd ?
 • een BENOR-gecertificeerd product draagt steeds het BENOR-logo op het product zelf, op een etiket of op de verpakking
 • indien voorhanden, omvat de leveringsbon een verwijzing naar de BENOR-certificatie en de gecertificeerde productiedelen worden duidelijk vermeld.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be