Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
23/01/2020

PROBETON verricht de verificatie van uw EPD’S


PROBETON kondigt met groot genoegen aan voortaan in zijn rangen te beschikken over een verifiërend persoon voor de verificatie van milieuprestatieverklaringen (EPD's) met betrekking tot geprefabriceerde betonelementen, stortklaar beton en werfbeton volgens het Belgisch EPD-programma (B-EPD).

Naar duurzaam bouwen
Het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling neemt hand over hand toe. Ook de bouwwereld is niet ongevoelig voor deze trend en wenst haar steentje bij te dragen door het gebruik te bevorderen van bouwmaterialen met een lage milieu-impact. Ze volgt hierbij de richtlijnen van de Europese Commissie en van de Federale Regering.

Het gebruik van EPD’s aanbevolen door de Europese Commissie
In een recente communicatie aangaande de opportuniteiten voor de bouwsector wees de Europese Commissie op het belang van juiste informatie om duurzame keuzes van grondstoffen te kunnen maken. In de overweging nr. 56 van de Bouwproductenverordening (BPV) nr. 305/2011 wordt het gebruik van EPD’s uitdrukkelijk aanbevolen voor de evaluatie van het duurzaam gebruik van hulpbronnen en voor de milieueffectbeoordeling van bouwwerken. In de BPV staan de EPD’s centraal als communicatiemiddel.

De Belgische context
Reeds sinds 2012 is men in België zowel op federaal vlak als op het niveau van de drie gewesten werkzaam om een kader te scheppen voor de beoordeling van de duurzaamheid van bouwproducten op basis van EPD’s. Het KB van 22 mei 2014 (KB EPD) tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten legt eisen op aan de vorm en inhoud van milieuboodschappen van bouwproducten en bepaalt de voorwaarden voor de opname van EPD’s in een federale databank. Hierdoor is elke communicatie van milieukenmerken van een bouwproduct die niet voldoet aan voormelde bepalingen verboden en kunnen enkel geldige EPD’s worden opgenomen in de federale databank. De overeenkomstigheid van milieuverklaringen wordt bevestigd door een onafhankelijk verifiërend persoon, die onderworpen is aan strenge erkenningsregels.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een Belgisch EPD programma (B-EPD) ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van het KB EPD en treedt op als programma-operator. De FOD heeft de regels van het B-EPD programma vastgelegd in een aantal documenten.

Wat is een EPD eigenlijk?
EPD staat voor ‘environmental product declaration’ en is een schriftelijke verklaring die gekwantificeerde informatie weergeeft over een bepaalde set van milieuimpactindicatoren en bijkomende informatie die gebaseerd is op een levenscyclusanalyse (LCA) en -inventaris (LCI) van een product volgens de normenreeks NBN EN ISO 14040.

EPD’s vormen een uitstekend communicatiemiddel en zorgen voor een beter begrip tussen fabrikanten of aannemers en de gebruikers aangaande de milieuprestaties van een bouwproduct of van een onderdeel van een gebouw gedurende zijn hele levenscyclus. Volgens een welbepaald, normatief schema worden welbepaalde en verifieerbare milieukenmerken verklaard.

EPD’s voor beton en betonproducten bestaan uit informatiefiches waarmee de fabrikant of de aannemer de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van zijn product met cijferwaarden aangeeft.

Het EPD-schema voor beton en betonproducten wordt vastgelegd in de geldige versie van de normen NBN EN ISO 14025, NBN EN ISO 14040, NBN EN ISO 14044, NBN EN 15804, NBN/DTD B 08-001, NBN EN 16757 en de technische rapporten CEN/TR 16970, CEN/TR 15941 en CEN/TR 17310.

De levenscyclusanalyse van een product
Overeenkomstig de internationale ISO-normen is een levenscyclusanalyse (LCA) de enige manier om een correcte wetenschappelijke beoordeling te maken van de milieu-impact van producten. Aan de hand van een LCA worden enerzijds de energie en de gebruikte materialen (inputs) en anderzijds de afval en uitgestoten emissies (outputs) voor elk proces geïdentificeerd en gekwantificeerd, wordt de mogelijke milieu-impact van deze in- en outputs beoordeeld en worden tenslotte de opportuniteiten geïdentificeerd om de milieu-impact van een product tijdens zijn volledige levenscyclus te verminderen.

Hoe gaat men concreet tewerk?
In samenwerking tussen FOD en de drie gewesten werd een digitale interface ontwikkeld, TOTEM, waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te berekenen. Op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank, om gegevens uit de EPB-software (Energieprestaties en Binnenklimaat) in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren. De fabrikant of aannemer die een milieuboodschap wenst aan te brengen op zijn bouwproduct moet een EPD opmaken op basis van de LCA.

De fabrikant of aannemer duidt een expert aan voor het uitvoeren van de LCA en de opmaak van de EPD volgens het B-EPD. Een model van dergelijk EPD kan verkregen worden bij de programma operator op de FOD (epd@environment.belgium.be). Wanneer het ontwerp van EPD klaar is, wordt deze overgemaakt aan de programma operator. Tegelijkertijd wordt het ontwerp van EPD ter verificatie voorgelegd aan een erkend onafhankelijk verifiërend persoon.

 

Fasen van de levenscyclus van een product (figuur: WTCB)

Rol van de verifiërend persoon

Onze medewerker, Laurent Mbumbia, werd onlangs erkend door de FOD om als verifiërend persoon het nazicht te verrichten van de LCA die als basis dient voor de opmaak van de EPD. Hij kijkt na of de voorgelegde EPD in overeenstemming is met de bepalingen van het KB EPD en met de geldende normen. Na dit nazicht stelt hij een uitvoerig verslag op. Indien het nazicht positief wordt afgesloten, wordt door PROBETON een attest van verificatie uitgegeven. Dit attest bevestigt de overeenstemming van de EPD en van het nazicht met het KB EPD en het B-EPD programma. Zowel het attest als het rapport worden overgemaakt aan de aanvrager.

Fabrikanten en aannemers die beschikken over een EPD volgens het B-EPD voor hun product kunnen vanaf nu bij PROBETON terecht voor de verificatie!

Het secretariaat van PROBETON staat ter beschikking voor elke aanvullende inlichting.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be