Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
07/07/2022

De certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand door berekening heringevoerd voor holle vloerelementen!


Herinvoering?

Tot 2012 waren de mechanische sterkte en de brandweerstand van holle vloerelementen opgenomen in het BENOR-merk. Echter vanaf eind 2012 is de overschakeling van het BENOR-merk voor de geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend en van voorgespannen beton van start gegaan. Waar het BENOR-merk eerst gebaseerd werd op basis van de vroegere PTV 201, werd op dat ogenblik de norm NBN B 21-605, nationale toepassingsnorm bij NBN EN 1168, de referentie. Op hetzelfde ogenblik werd de certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand van holle vloerelementen opgeschort, waardoor de certificatie van holle vloerelementen vanaf het eerste kwartaal 2013 enkel nog betrekking had op de fabricagekenmerken, d.w.z. de geometrische eigenschappen en de beton- en wapeningskenmerken van de elementen, op basis van NBN B 21-605.

De relevantie van de certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand bleef duidelijk en in 2014 werden de werkzaamheden aangaande de herinvoering van deze kenmerken weer opgestart.

Typeproeven versus berekening?

Volgens NBN EN 1168, 6.2 dienen holle vloerelementen te worden onderworpen aan initiële typeproeven op ware grootte volgens Bijlage J. Typeproeven worden uitgevoerd bij de ingebruikname van een nieuwe productie-uitrusting of wanneer nieuwe dwarsdoorsneden in gebruik worden genomen. NBN EN 1168 laat toe de elementen hiervoor onder te verdelen in productfamilies. Deze verplichting werd van toepassing gesteld via het 2de amendement van NBN EN 1168 (2009). De uitvoering van typeproeven werd definitief van toepassing gesteld in het kader van het BENOR-merk voor producties vanaf 1 december 2010, i.e. het einde van de co-existentieperiode van het 2de amendement voor de CE-markering. In het kader van de CE-markering is het nazicht beperkt tot de juiste uitvoering van typeproeven, zonder uitspraak te doen aangaande berekeningsaspecten. Met de hervatting van de certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand in het kader van het BENOR-merk spreekt PROBETON zich nu ook uit over de overeenkomstigheid van de proefresultaten (Ftest) met de berekende bezwijklast (Fcalc).

Ondanks de goodwill van alle partijen verliepen de werkzaamheden moeizaam. Verschillende stappen moesten doorlopen worden:

  1. ‘De Benchmark’
  In eerste instantie vond een zogenaamde "benchmark" plaats, waarbij twee conventionele profielen (een in gewapend beton en een in voorgespannen beton) werden voorgelegd aan de fabrikanten met definitie van de belastingscombinaties, de overspanning van elk profiel, de randvoorwaarden en goed geïdentificeerde hypotheses voor toepassing zowel in koude toestand als bij brand. Het doel was de door de fabrikanten ingediende resultaten te vergelijken met de resultaten van de certificatie-instelling. De benchmarkcampagne is in de zomer 2015 van start gegaan en duurde tot eind 2019. In die periode konden de verschillende partijen hun berekeningsmethodieken (modelberekeningen) bijsturen totdat de resultaten van elke parameter van de benchmark binnen een "aanvaardbare" marge lagen.

  2. ‘De modelberekening’
  In 2018 werd door de fabrikanten een modelberekening uitgevoerd op één of meerdere representatieve werkelijke profielen van hun gecertificeerde productie, volgens hun eigen berekeningsmethodiek.

  3. ‘De proef op ware grootte’
  Vervolgens dienden de fabrikanten de proefresultaten van de uitgevoerde proeven op ware grootte samen met hun eigen beoordeling volgens de berekeningsmethodiek voor de modelberekeningen over te maken aan PROBETON, die de overeenkomstigheid van de berekeningsmethodiek beoordeelde.

  4. ‘De Industriële Zelfcontrole’
  Een vierde stap bestond in het uitvoeren door PROBETON van een beoordelingsbezoek van het systeem van industriële zelfcontrole (IZC) waarbij werd nagegaan of de fabrikant de problematiek van de modelberekening had verwerkt in zijn IZC en of hij over sluitende documenten, procedures en werkinstructies beschikte.

  5. ‘Het intrinsieke draagvermogen’
  In 2020 werden een aantal aspecten verduidelijkt in een nieuwe uitgave van het toepassingsreglement TR 21-605. In de nieuwe uitgave is er geen sprake meer van ‘gebruikskenmerken’ zoals in de voormalige PTV 201, maar eerder van ‘certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand’ via attestering van het intrinsiek draagvermogen van de al dan niet standaardelementen. De modaliteiten voor de herinvoering van deze certificatie van de mechanische sterkte en van de brandweerstand werden gedefinieerd en de procedures verduidelijkt.

Na jarenlange inspanningen door alle betrokken partijen werden op 1 juli 2022 de eerste uitgebreide certificaten voor de mechanische sterkte en de brandweerstand uitgereikt aan 15 fabrikanten. PROBETON wenst hen te feliciteren met dit mooie resultaat!

U kunt ze makkelijk vinden door de certificaten voor het product 605 op ons extranet te raadplegen.

Elementen mét en zonder gecertificeerde mechanische sterkte en brandweerstand?

De overgangsperiode waarin de BENOR-gecertificeerde holle vloerelementen waarvan enkel de fabricagekenmerken gecertificeerd zijn onder het BENOR-merk en de holle vloerelementen waarvan zowel de fabricagekenmerken als de mechanische sterkte en de brandweerstand gecertificeerd zijn onder het BENOR-merk loopt tot 30 juni 2023. Na deze datum zullen enkel nog holle vloerelementen met gecertificeerde fabricagekenmerken, mechanische sterkte en brandweerstand onder het BENOR-merk op de markt mogen worden gebracht.

Toegevoegde waarde?

Al deze inspanningen van de sector zijn erop gericht kwaliteitsproducten aan te bieden die aan de eisen van de klant voldoen. Daarenboven worden de prestaties aangaande de gebruiksgeschiktheid en andere door de markt gevraagde prestatiecriteria in de beoordeling opgenomen en wordt hun conformiteit aangetoond. Kwaliteitsgarantie als pluspunt...!

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be