Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
04/09/2015

CE-markering en stapelblokken


CEN/TC229 geeft duidelijkheid aangaande de CE-markering voor stapelblokken

Reeds enkele jaren bestaat er onduidelijkheid of de CE-markering al dan niet van toepassing is op de betonnen stapelblokken met noppen (die ook wel als "lego-blokken" worden omschreven). Wij ontvingen hierover in de afgelopen periode meermaals vragen vanuit de markt.

Bij ons weten wordt in België door geen enkele fabrikant de CE-markering gevoerd op stapelblokken, maar het blijkt dat dit elders wel het geval is, en wel op basis van de geharmoniseerde Europese norm EN 15258. EN 15258 betreft de geprefabriceerde betonnen keermuurelementen. Het toepassingsgebied van deze norm is echter niet volkomen duidelijk.

De norm EN 15258 werd opgesteld door het Technisch Comité TC229 van CEN. Tijdens de laatste vergadering van CEN/TC229, die plaats had op 16 en 17 april in Berlijn, werd door België daarom de vraag gesteld of stapelblokken inderdaad tot het toepassingsgebied van de EN 15258 behoren en of de CE-markering bijgevolg van toepassing is op basis van deze norm.

Het antwoord van CEN/TC229 was zeer duidelijk maar genuanceerd.

Betonnen stapelblokken die bedoeld zijn om bv. silo's of grondkeringen te realiseren over een hoogte groter dan 1 m behoren inderdaad tot het toepassingsgebied van EN 15258.

Indien deze blokken bestemd zijn om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk betreft het bouwproducten in de zin van de Bouwproductenverordening en zijn ze onderhevig aan de CE-markering. Als de stapelblokken niet bestemd zijn om op een permanente wijze in een bouwwerk te worden ingebouwd, betreft het volgens de Bouwproductenrichtlijn geen bouwproducten en is de CE-markering bijgevolg niet van toepassing. Het is aan de fabrikant om de bestemming van de stapelblokken duidelijk te omschrijven en dus om te bepalen of de CE-markering van toepassing is.

Voor betonnen keermuurelementen is het systeem van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) 2+ van toepassing. Dit houdt in dat de fabrikant moet beschikken over een CE conformiteitscertificaat van de productiecontrole, uitgegeven door een aangemelde certificatie-instantie, alvorens hij de CE-markering mag aanbrengen.

Dergelijk certificaat kunt u bij PROBETON aanvragen.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be